El Noguer

Joaquim Perez i Noguer

Catalan numbers en JS

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 6:11 pm on Dissabte, Febrer 9, 2019

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Javascript. Vist a Rosetta code. Tweet

Catalan numbers en Java

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 6:10 pm on Dissabte, Febrer 9, 2019

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Java. Vist a Rosetta code. Tweet

JUnit5 Jupiter

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:59 pm on Divendres, Febrer 8, 2019

Annotation Description @Test Denotes that a method is a test method. Unlike JUnit 4’s @Test annotation @ParameterizedTest Denotes that a method is a parameterized test. @RepeatedTest Denotes that a method is a test template for a repeated test. @TestFactory Denotes that a method is a test factory for dynamic tests. @TestTemplate Denotes that a method […]

AspectJ

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:30 pm on Divendres, Febrer 8, 2019

Enllaços: Eclipse AspectJ: https://www.eclipse.org/aspectj/doc/released/progguide/starting-production.html Spring AspectJ tutorial: https://www.javatpoint.com/spring-aop-aspectj-annotation-example JCabi AspectJ: https://aspects.jcabi.com/ JCabi AspectJ tutorial: https://www.yegor256.com/2014/06/01/aop-aspectj-java-method-logging.html Maven AspectJ: https://stackoverflow.com/questions/25155905/running-jdk8-for-aspectj Tweet

Reactive Java

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:27 pm on Divendres, Febrer 8, 2019

Reactive té a veure com optimitzar la gestió de cues de treball. Intentant minimitzar la interdependència de threads i evitar bloquejos. Generació 0 : Quan java feia servir callbacsk de l’estil addXXXListener(…) en Swing, AWT, Android, … Generació 1: Rx.NET, REactive4Java, RxJava, IObservable / IObserver. La implementació no suportava massa càrrega quan el consumidor tardava […]

Pipe entre servidors

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 9:32 am on Dimecres, Gener 30, 2019

Solució tar + ssh: tar -cf – /path/to/backup/dir | ssh remotehost “cat – > backupfile.tar” Solució cat + ssh: cat local_script.sh | ssh -A usera@bastion ssh -A userb@privateserver “cat > remote_copy_of_local_script.sh; bash remote_copy_of_local_script.sh” Solució cat + ssh amb RSA: ssh root@example.com ‘cat >> .ssh/authorized_keys’ < .ssh/id_rsa.pub Solució tar + compress + ssh: tar czf – […]

Java logs benchmark

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 10:23 pm on Dimarts, Gener 22, 2019

Vist a https://blog.overops.com/the-logging-olympics-a-race-between-todays-top-5-logging-frameworks/ Conclusions: Log4j és el més ràpid escrivint constants però el més lent fent toString(). Log4j2 de Apache és el més ràpid fent toString() o amb un Throwable i és un dels frameworks més recents i amb més opcions. Logback és semblant amb log4j en quant a velocitat, però és molt pitjor escrivint […]

Java Logback benchmarck

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 9:42 pm on Dimarts, Gener 22, 2019

Vist a https://blog.overops.com/how-to-instantly-improve-your-java-logging-with-7-logback-tweaks/ Per reduir la latència dels logs del Logbackper Java s’aconsella: En el pattern del log no utilitzar mai el className; i si pot ser només mostrar el Level i el Message. Utilitzar AsyncAppender amb queue-size>500, en comptes de fer servir FileAppender. Fins i tot ConsoleAppender és més ràpid que FileAppender. Per millorar […]

javac

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 1:11 am on Dissabte, Gener 5, 2019

En principi per compilar un programa Java és tan fàcil com: javac ProgramaJava.java Però què passa quan es vol compilar un programa sencer, amb biblioteques, package, … ? Suposem que tens els JAR en un directori lib/ i que el JAVA està en el src/ i que el resultat es vol en un directori classes/. […]

Gràfiques i diagrames amb JS

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 2:49 pm on Dimarts, Agost 21, 2018

Aquesta és la llista de les biblioteques Javascript més potents del 2018 per a fer gràfiques i diagrames interactius. Vist a https://www.slant.co/topics/3890/~javascript-charting-libraries D3.js· · · Chart.js· · · Shield UI· · · AnyChart· · · c3.js· · · Highcharts· · · Chartist.js· · · Livegap charts· · · CanvasJS Charts· · · Webix Charts· · · KoolChart· · · Google Charts· · · ZingChart· · · dhtmlxDiagram· · · CxJS· · · Flot· · · jqPlot· · · MindFusion· · · Tweet

« Previous PageNext Page »