SQL PRIOR

Per treballar amb SQL amb taules amb relacions amb elles mateixes, cal utilitzar l’operació CONNECT BY PRIOR de Oracle:

SELECT LEVEL, MGR MANAGER, LPAD(EMPNO,5*(LEVEL-1)) REPORTEE
FROM EMPLOYEE
START WITH MGR IS NULL
CONNECT_BY PRIOR EMPNO=MGR
ORDER SIBLINGS BY EMPNO
;

   LEVEL  MANAGER REPORTEE
---------- ---------- --------------------
     1
     2    100  110
     3    110    160
     4    160       180
     3    110    170
     2    100  120
     3    120    140
     3    120    150
     2    100  130

 

Una altra manera de fer el mateix amb DB2 és

WITH n(empid, name) AS 
  (SELECT empid, name 
  FROM emp
  WHERE name = 'Joan'
    UNION ALL
  SELECT nplus1.empid, nplus1.name 
  FROM emp as nplus1, n
  WHERE n.empid = nplus1.mgrid)
SELECT name FROM n

Més informació:

Leave a comment

Your comment