buy lasix http://all-treatment.org/buy-levitra-vardenafil/ http://all-treatment.org/buy-viagra-sildenafil-citrat/ isotretinoin online buy cialis online
3 maig 2017

SQLJ – SQL dins de Java

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Ciència i tecnologia

SQLJ és una extensió del llenguatge Java per permetre executar-hi SQL dinàmic.

Entre altres coses permet

 • Interactuar fàcilment amb les variables i atributs del Java sense haver de fer l’enllaç amb l’espai de memòria SQL explícitament.
 • Permet declarar iteradors i interactuar amb el FETCH

Per desgràcia molts IDE  no reconeixen el llenguatge SQLJ encara. Tot i que sí que hi ha mòdul SQLJ per MAVEN i com a mínim es pot compilar bé.

 

 public Address getEmployeeAddress(int empno)       
  throws SQLException
 {
  Address addr;                      
  #sql { SELECT office_addr INTO :addr FROM employees
      WHERE empnumber = :empno };
  // NOTA implícitament executa 
  //  addr= (Address) rs.getORAData(1, Address.getORADataFactory())); 
  return addr;
 }
                              
 public Address updateAddress(Address addr)
  throws SQLException
 {
  #sql addr = { VALUES(UPDATE_ADDRESS(:addr)) };     
  return addr;
 }

 

#sql private static iterator EmployeeIterator(String, String, BigDecimal);
...
EmployeeIterator iter;

#sql [ctx] iter = {
 SELECT LASTNAME, FIRSTNAME SALARY
  FROM DSN8710.EMP
  WHERE SALARY BETWEEN :min AND :max
};

do {
 #sql {
  FETCH :iter INTO :lastname, :firstname, :salary
 };

} while (!iter.endFetch());
iter.close();

 

Més informació:

Existeixen altres solucions per a Java, sense pre-compilador però que aleshores involucren haver de fer l’enllaç entre variables Java i SQL manualment:

 

Leave a Reply