Enlightenment 19

L’escriptori Enlightenment es renova. Enlightenment és un escriptori tant o més antic que GNOME i KDE i ja des dels seus inicis destacava per l’ús dels efectes visuals i les transicions.

YouTube Preview Image

Leave a comment

Your comment