La rumba dels bombers de Vic

Els bombers de Vic, els bombers més rumberos.

YouTube Preview Image

Leave a comment

Your comment