El Noguer

Joaquim Perez i Noguer

Windows 10 virtualitzat amb Virtualbox

Filed under: Linux — Joaquim Perez Noguer at 8:14 pm on Dilluns, Març 18, 2019

Si voleu utilitzar Windows i Linux en el mateix ordinador teniu dues opcions:

 • Instal·lar primer Windows i després instal·lar Linux dient-li que no vols esborrar el Windows del disc dur (Solució Dual boot). Així cada vegada que vulgueu utilitzar un o altre sistema haureu de reiniciar l’ordinador.
 • Instal·lar només Linux. Instal·lar una aplicació de virtualització com Virtualbox. Instal·lar una imatge de Windows virtualitzada. Amb aquesta solució podreu utilitzar els dos sistemes sense haver de reiniciar l’ordinador. Només haureu d’arrencar el Virtualbox com una aplicació més del Linux i des d’allà la imatge de Windows.

Podeu seguir la guia següent per instal·lar Windows 10 utilitzant virtualbox:

https://itsfoss.com/install-windows-10-virtualbox-linux/

 1. Necessitareu 4Gb de disc per a la imatge ISO del Windows + 20Gb de disc on s’executarà el Windows dins de Linux. Penseu que també necessitareu memòria RAM (uns 4Gb per anar bé).
 2. Baixeu (des d’un Linux) la imatge ISO de Windows de https://www.microsoft.com/en-in/software-download/windows10ISO
 3. Instal·leu el virtualbox: sudo apt-get install virtualbox
 4. Un cop instal·lat arranqueu el virtualbox i configureu la imatge
  • Cliqueu Nou
  • Poseu un nom a la imatge: “Windows 10”
  • RAM: 2Gb
  • Disc dur: Crea un disc dur virtual
  • Tipus de fitxer: VDI
  • Emmagatzematge: Dinàmic
  • Màx disc: 32Gb
 5. Un cop tingueu la imatge configurada afegiu-li la imatge ISO
  • Configureu la imatge
  • Aneu a la secció Emmagatzematge
  • Afegiu un disc i seleccioneu on teniu la imatge ISO del Windows
 6. Executeu la imatge i instal·leu el Windows

SQLplus prettyprint

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 3:15 pm on Dilluns, Febrer 11, 2019

Si aneu al SQLplus i feu una query com

select * from all_tables;

Us acaba sortint una cosa illegible. Per solucionar-ho proveu

set pagesize 0
set wrap off
set linesize 60

Una altra solució molt interessant és exportar-ho a un fitxer html extern (out.html per exemple)

set pagesize 1000
set wrap off
SET MARKUP HTML ON
spool out.html

Hi ha moltes opcions per fer-ho més llegible:

https://docs.oracle.com/cd/A87860_01/doc/server.817/a82950/ch4.htm

Comparativa de llenguatges

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:03 am on Diumenge, Febrer 10, 2019

Vist a http://rosettacode.org/wiki/Category:Programming_Tasks


main
  Java:  public MyClass { public static void main(String[] args) { System.out.println("hola"); } }
  C#:   using System; class MyClass { public static void Main() { Console.WriteLine("hola"); } }
  JS:   function f() { print("hola"); }  f()
  Python: def f():  print("hola")  if __name__ == "__main__":  f()
  Kotlin: fun main(args: Array<String>) { println("hola"); } 
  Scala: object MyObj extends App { def foo { println("hola"); } foo }

Biblioteques
  Java:  package a.b.c;  import a.b.c;
  C#:   using a.b.c;   namespace a.b.c { ... }
  JS:   const pali = require('../lib/palindrome');
  Kotlin: 
  Python: import doctest
  Scala: import org.scalacheck._


Strings
  Java:  String doubleQuotes = "\"\""; 
  C#:   string doubleQuotes = "\"\"";
  JS:   var doubleQuotes = "\"\""; var doubleQuotes = '""';
  Python: doubleQuotes = "\"\"";  doubleQuotes = '""';
  Kotlin: val doubleQuotes = "\"\"";
  Scala:  val doubleQuotes = "\"\""; 

Strings multiline
  Java:   String multiline = " ... \n ..."; 
  C#:    string doubleQuotes = @" ... ";
  JS:    var multiline = """ ... """;
  Python:  multiline = """ ... """; multiline =''' ... '''
  Kotlin:  val multiline = """ ... """;
  Scala:  val multiline = """ ... """;

Boolean
  Java:   (a && b) || (!c ^ d)
  C#:    (a && b) || (!c ^ d)
  JS:    (a && b) || (!c)
  Python:  (a and b) or (not c)
  Kotlin:  (a and b) or (!c xor d)  però també (a && b) || (!c ^d)
  Scala:  (a && b) || (!c)

Foreach
  Java:   for (String thing : things) { ... }
  C#:    foreach (string thing in things) { ... }
  JS:    for (var thing in things) { ... }
  Python:  for thing in things: 
  Kotlin:  for (thing : things) { ... }
  Scala:  for (thing <- things) { ... }

For
  Java:   for (int i=0; i< 4; i++) { ... }
  C#:    for (int i = 0; i < 5; i++) { ... }
  JS:    for (var i=0; i< 4; i++) { ... }  o range(5).forEach( func )
  Python:  for i in range(1,6): 
  Kotlin:  for (i in 1..4) { ... }  o (1..4).forEach { ... }
  Scala:  for (i <- 1 to 4) { ... }


While
  Tots:  while ( condicio ) { ... }
  Python: while n > 0 :


Try/catch
  Java: try { throw new Exception(); } catch (Exception e) { ... } finally { ... }
  C#:  try { throw new Exception(); } catch (Exception e) { ... } finally { ... }
  JS:  try { throw(new Exception()); } catch (e if e instanceof Exception) { ... } finally { ... }
  Python: try: ... raise Exception ... except Exception: ...
  Kotlin: try { throw Exception(); } catch (e : Exception) { ... } finally { ... }
  Scala: try { new Exception } catch { case e: Exception => ... }


String compare
  Java: str1.equals(str2)
  C#:  string.Compare( str1, str2 )
  JS:  str1 === str2
  Python: str1 == str2
  Kotlin: str1 == str2
  Scala: str1 == str2
  

Object ref compare
  Java: str1 == str2
  C#:  
  JS:
  Python:
  Kotlin: str1 === str2
  Scala: str1 eq str2

Arrays
  Java:  String[][] funny_matrix = new string[][]{ {"clowns", "are"} , {"not", "funny"} };
  C#:   string[,] funny_matrix = new string[2,2]{ {"clowns", "are"} , {"not", "funny"} };
  JS   var matrix = [["clowns", "are"] , ["not", "funny"]]
  Kotlin: var matrix = arrayOf( 1,2,3,4 );
  Python: matrix = [["clowns", "are"] , ["not", "funny"]]
  Scala: val b = Array("foo", "bar", "baz")  

Lists
  Java:
  C#:   List<int> list = new List<int>(); list.Add(10);  print(list[0]) ;
  JS:    
  Kotlin:
  Python: list = []  list.append(10)   list[0]Function
  Java: static double mult( double x, double y ) { return x*y; }
  C#:  static double mult( double x, double y ) { return x*y; }
  JS:  function mult(a, b) { return a*b; }
  Kotlin: fun mult(a: Int, b: Int): Int { return a * b }
  Python: def multiply(a, b): return a * b 
  Scala: def multiply(a: Int, b: Int) = a * b

Lambda Function
  Java: 
  C#:  Func<double, double, double> multiply = ((a,b) => a*b);
  JS:  var multiply = (a, b) => { return a * b };
  Kotlin:
  Python: multiply = lambda a, b: a * b
  Scala:
 
Paràmetres opcionals
  Java:  addWidget(AddWidgetParams.Builder("root").x(100).y(35).build());
  C#:   void AddWidget(string parent, float x = 0, float y = 0, string text = "Default"); 
       AddWidget("root", 320, 240, "First"); 
       AddWidget("root", text: "Footer", y: 400);
  JS:   function addWidget(parent, options) { opts = {}; opts.x = options.x || 0; opts.y = options.y || 1; opts.text = options.text || 'pork chops'}
       addWidget("root", {text: "lamb kebab", x: 3.14});
  Kotlin: fun someFunction(first: String, second: Int = 2, third: Double);
       someFunction("positional", 1, 2.0); 
       someFunction(first = "named", second = 1, third = 2.0)
  Python: def show_args(parent, text = 'default value', *posparam, **keyparam): ...
       show_args('POSITIONAL', 'OPTIONAL')
       show_args(text='OPTIONAL', parent='KEYWORD')
       show_args('POSITIONAL', 'OPTIOMAL', 'EXTRA1', 'EXTRA2', 'EXTRA3', kwa1='EXTRA', kwa2='KEYWORD', kwa3='ARGUMENTS')
  Scala: def add(x: Int, y: Int = 1) = x + y
       add(5)
       add(y=10, x=4)


Function in/out parameters
  C#:  void Foo(ref int Value) { Value += 1 } ; int p=1; Foo(ref p);
Classes

Java:
------------

 public class Being implements Serializable {
  public boolean isAlive() { return alive; } 
  public void setAlive(boolean alive) { alive= alive; } 
  private boolean alive;
 }
 
 public class Animal extends Being implements Serializable {
  public Animal() { }
 
  public Animal(long id, String name, boolean alive ) {
   Id = id;
   Name = name;
   Alive = alive;
  }
 
  public long getId() { retrun id; }
  public void setId(long id) { id= id; }

  public String getName() { return name; }
  public void setName(String name) { name=name; }

  long id;
  String name;
 
  public void print() { System.out.println( String.format("{0}, id={1} is {2}",
   Name, Id, Alive ? "alive" : "dead")); }
 }

 Animal animal= new Anima( 1, "starky", true );C#:
--------------


namespace Object_serialization
{
 [Serializable] public class Being
 {
  public bool Alive { get; set; }
 }
 
 [Serializable] public class Animal: Being
 {
  public Animal() { }
 
  public Animal(long id, string name, bool alive = true)
  {
   Id = id;
   Name = name;
   Alive = alive;
  }
 
  public long Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
 
  public void Print() { Console.WriteLine("{0}, id={1} is {2}",
   Name, Id, Alive ? "alive" : "dead"); }
 }
} 
 

Animal animal= new Animal( 1, "starky" )
Python:
------------------

class Entity:
	def __init__(self):
		self.name = "Entity"
	def printName(self):
		print self.name
 
class Person(Entity): #OldMan inherits from Entity
	def __init__(self): #override constructor
		self.name = "Cletus" 


instance1 = Person()
 
instance2 = Entity()Comparativa de llenguatges de programació

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 6:38 pm on Dissabte, Febrer 9, 2019

M’agradaria comparar els següents llenguatges

 • Java
 • Javascript
 • .Net
 • Python
 • Scala

M’agradaria fer una taula comparant coses bàsiques com

 • Assignació strings
 • Assignació númerica
 • Com es treballa amb taules
 • Com es treballa amb llistes
 • Bucles
 • Condicions
 • Com es treballa amb diccionaris
 • Com es fa el main()
 • Com es treballa amb classes

I amb coses més complexes com

 • Com es treballa amb Annotations / Decorations
 • Com se treballa amb SQL
 • Com es treballa amb aplicacions visuals
 • Com es treballa amb aplicacions web HTML
 • Com es treballa MVC
 • Expressions Lambda

Catalan numbers en Scala

Filed under: General — Joaquim Perez Noguer at 6:14 pm on Dissabte, Febrer 9, 2019

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Scala. Vist a Rosetta code.


object Catalan {
 def factorial(n: BigInt) = BigInt(1).to(n).foldLeft(BigInt(1))(_ * _)
 def catalan(n: BigInt) = factorial(2 * n) / (factorial(n + 1) * factorial(n))
 
 def main(args: Array[String]) {
  for (n <- 0 to 15) {
   println("catalan(" + n + ") = " + catalan(n))
  }
 }
}

Catalan numbers en Python

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 6:12 pm on Dissabte, Febrer 9, 2019

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Python. Vist a Rosetta code.

from math import factorial
import functools
 
def memoize(func):
  cache = {}
  def memoized(key):
    # Returned, new, memoized version of decorated function
    if key not in cache:
      cache[key] = func(key)
    return cache[key]
  return functools.update_wrapper(memoized, func)
 
 
@memoize
def fact(n):
  return factorial(n)
 
def cat_direct(n):
  return fact(2*n) // fact(n + 1) // fact(n)
 
@memoize  
def catR1(n):
  return ( 1 if n == 0
       else sum( catR1(i) * catR1(n - 1 - i)
            for i in range(n) ) )
 
@memoize  
def catR2(n):
  return ( 1 if n == 0
       else ( ( 4 * n - 2 ) * catR2( n - 1) ) // ( n + 1 ) )
 
 
if __name__ == '__main__':
  def pr(results):
    fmt = '%-10s %-10s %-10s'
    print ((fmt % tuple(c.__name__ for c in defs)).upper())
    print (fmt % (('='*10,)*3))
    for r in zip(*results):
      print (fmt % r)
 
 
  defs = (cat_direct, catR1, catR2)
  results = [ tuple(c(i) for i in range(15)) for c in defs ]
  pr(results)

Catalan numbers en JS

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 6:11 pm on Dissabte, Febrer 9, 2019

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Javascript. Vist a Rosetta code.

function disp(x) {
	var e = document.createTextNode(x + '\n');
	document.getElementById('x').appendChild(e);
}
 
var fc = [], c2 = [], c3 = [];
function fact(n) { return fc[n] ? fc[n] : fc[n] = (n ? n * fact(n - 1) : 1); }
function cata1(n) { return Math.floor(fact(2 * n) / fact(n + 1) / fact(n) + .5); }
function cata2(n) {
	if (n == 0) return 1;
	if (!c2[n]) {
		var s = 0;
		for (var i = 0; i < n; i++) s += cata2(i) * cata2(n - i - 1);
		c2[n] = s;
	}
	return c2[n];
}
function cata3(n) {
	if (n == 0) return 1;
	return c3[n] ? c3[n] : c3[n] = (4 * n - 2) * cata3(n - 1) / (n + 1);
}
 
disp("    meth1  meth2  meth3");
for (var i = 0; i <= 15; i++)
	disp(i + '\t' + cata1(i) + '\t' + cata2(i) + '\t' + cata3(i));

Catalan numbers en Java

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 6:10 pm on Dissabte, Febrer 9, 2019

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Java. Vist a Rosetta code.


import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 
public class Catalan {
	private static final Map<Long, Double> facts = new HashMap<Long, Double>();
	private static final Map<Long, Double> catsI = new HashMap<Long, Double>();
	private static final Map<Long, Double> catsR1 = new HashMap<Long, Double>();
	private static final Map<Long, Double> catsR2 = new HashMap<Long, Double>();
 
	static{//pre-load the memoization maps with some answers 
		facts.put(0L, 1D);
		facts.put(1L, 1D);
		facts.put(2L, 2D);
 
		catsI.put(0L, 1D);
		catsR1.put(0L, 1D);
		catsR2.put(0L, 1D);
	}
 
	private static double fact(long n){
		if(facts.containsKey(n)){
			return facts.get(n);
		}
		double fact = 1;
		for(long i = 2; i <= n; i++){
			fact *= i; //could be further optimized, but it would probably be ugly
		}
		facts.put(n, fact);
		return fact;
	}
 
	private static double catI(long n){
		if(!catsI.containsKey(n)){
			catsI.put(n, fact(2 * n)/(fact(n+1)*fact(n)));
		}
		return catsI.get(n);
	}
 
	private static double catR1(long n){
		if(catsR1.containsKey(n)){
			return catsR1.get(n);
		}
		double sum = 0;
		for(int i = 0; i < n; i++){
			sum += catR1(i) * catR1(n - 1 - i);
		}
		catsR1.put(n, sum);
		return sum;
	}
 
	private static double catR2(long n){
		if(!catsR2.containsKey(n)){
			catsR2.put(n, ((2.0*(2*(n-1) + 1))/(n + 1)) * catR2(n-1));
		}
		return catsR2.get(n);
	}
 
	public static void main(String[] args){
		for(int i = 0; i <= 15; i++){
			System.out.println(catI(i));
			System.out.println(catR1(i));
			System.out.println(catR2(i));
		}
	}
}

JUnit5 Jupiter

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:59 pm on Divendres, Febrer 8, 2019
AnnotationDescription
@TestDenotes that a method is a test method. Unlike JUnit 4’s @Test annotation
@ParameterizedTestDenotes that a method is a parameterized test.
@RepeatedTestDenotes that a method is a test template for a repeated test.
@TestFactoryDenotes that a method is a test factory for dynamic tests.
@TestTemplateDenotes that a method is a template for test cases designed to be invoked multiple times depending on the number of invocation contexts returned by the registered providers. Such methods are inherited unless they are overridden.
@TestMethodOrderUsed to configure the test method execution order for the annotated test class; similar to JUnit 4’s @FixMethodOrder. Such annotations are inherited.
@TestInstanceUsed to configure the test instance lifecycle for the annotated test class. Such annotations are inherited.
@DisplayNameDeclares a custom display name for the test class or test method.
@DisplayNameGenerationDeclares a custom display name generator for the test class.
@BeforeEachAnalogous to JUnit 4’s @Before.
@AfterEachAnalogous to JUnit 4’s @After.
@BeforeAllAnalogous to JUnit 4’s @BeforeClass.
@AfterAllAnalogous to JUnit 4’s @AfterClass.
@NestedDenotes that the annotated class is a non-static nested test class. @BeforeAll and @AfterAll methods cannot be used directly in a @Nested test class unless the “per-class” test instance lifecycle is used. Such annotations are not inherited.
@TagUsed to declare tags for filtering tests, either at the class or method level; analogous to test groups in TestNG or Categories in JUnit 4. Such annotations are inherited at the class level but not at the method level.
@DisabledAnalogous to JUnit 4’s @Ignore.
@ExtendWithUsed to register extensions declaratively. Such annotations are inherited.
@RegisterExtensionUsed to register extensions programmatically via fields. Such fields are inherited unless they are shadowed.
@TempDirUsed to supply a temporary directory via field injection or parameter injection in a lifecycle method or test method; located in the org.junit.jupiter.api.io package.
Exemples
---------------
import java.lang.reflect.Method;

import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.DisplayNameGeneration;
import org.junit.jupiter.api.DisplayNameGenerator;
import org.junit.jupiter.api.Nested;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.params.ParameterizedTest;
import org.junit.jupiter.params.provider.ValueSource;

class DisplayNameGeneratorDemo {

  @Nested
  @DisplayNameGeneration(DisplayNameGenerator.ReplaceUnderscores.class)
  class A_year_is_not_supported {

    @Test
    void if_it_is_zero() {
    }

    @DisplayName("A negative value for year is not supported by the leap year computation.")
    @ParameterizedTest(name = "For example, year {0} is not supported.")
    @ValueSource(ints = { -1, -4 })
    void if_it_is_negative(int year) {
    }

  }

  @Nested
  @DisplayNameGeneration(IndicativeSentences.class)
  class A_year_is_a_leap_year {

    @Test
    void if_it_is_divisible_by_4_but_not_by_100() {
    }

    @ParameterizedTest(name = "Year {0} is a leap year.")
    @ValueSource(ints = { 2016, 2020, 2048 })
    void if_it_is_one_of_the_following_years(int year) {
    }

  }

  static class IndicativeSentences extends DisplayNameGenerator.ReplaceUnderscores {

    @Override
    public String generateDisplayNameForClass(Class<?> testClass) {
      return super.generateDisplayNameForClass(testClass);
    }

    @Override
    public String generateDisplayNameForNestedClass(Class<?> nestedClass) {
      return super.generateDisplayNameForNestedClass(nestedClass) + "...";
    }

    @Override
    public String generateDisplayNameForMethod(Class<?> testClass, Method testMethod) {
      String name = testClass.getSimpleName() + ' ' + testMethod.getName();
      return name.replace('_', ' ') + '.';
    }

  }

}
import static java.time.Duration.ofMillis;
import static java.time.Duration.ofMinutes;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertAll;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertThrows;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTimeout;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTimeoutPreemptively;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;

import example.domain.Person;
import example.util.Calculator;

import org.junit.jupiter.api.Test;

class AssertionsDemo {

  private final Calculator calculator = new Calculator();

  private final Person person = new Person("Jane", "Doe");

  @Test
  void standardAssertions() {
    assertEquals(2, calculator.add(1, 1));
    assertEquals(4, calculator.multiply(2, 2),
        "The optional failure message is now the last parameter");
    assertTrue('a' < 'b', () -> "Assertion messages can be lazily evaluated -- "
        + "to avoid constructing complex messages unnecessarily.");
  }

  @Test
  void dependentAssertions() {
    // Within a code block, if an assertion fails the
    // subsequent code in the same block will be skipped.
    assertAll("properties",
      () -> {
        String firstName = person.getFirstName();
        assertNotNull(firstName);

        // Executed only if the previous assertion is valid.
        assertAll("first name",
          () -> assertTrue(firstName.startsWith("J")),
          () -> assertTrue(firstName.endsWith("e"))
        );
      },
      () -> {
        // Grouped assertion, so processed independently
        // of results of first name assertions.
        String lastName = person.getLastName();
        assertNotNull(lastName);

        // Executed only if the previous assertion is valid.
        assertAll("last name",
          () -> assertTrue(lastName.startsWith("D")),
          () -> assertTrue(lastName.endsWith("e"))
        );
      }
    );
  }

  @Test
  void timeoutNotExceededWithResult() {
    // The following assertion succeeds, and returns the supplied object.
    String actualResult = assertTimeout(ofMinutes(2), () -> {
      return "a result";
    });
    assertEquals("a result", actualResult);
  }

  @Test
  void timeoutExceeded() {
    // The following assertion fails with an error message similar to:
    // execution exceeded timeout of 10 ms by 91 ms
    assertTimeout(ofMillis(10), () -> {
      // Simulate task that takes more than 10 ms.
      Thread.sleep(100);
    });
  }


  private static String greeting() {
    return "Hello, World!";
  }
}
@Test
@EnabledOnOs({ LINUX, MAC })
void onLinuxOrMac() {
  // ...
}

@Test
@EnabledOnJre({ JAVA_9, JAVA_10 })
void onJava9Or10() {
  // ...
}

@Test
@DisabledIfEnvironmentVariable(named = "ENV", matches = ".*development.*")
void notOnDeveloperWorkstation() {
  // ...
}

@Test
@EnabledIfSystemProperty(named = "os.arch", matches = ".*64.*")
void onlyOn64BitArchitectures() {
  // ...
}

Més informació: https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/

AspectJ

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:30 pm on Divendres, Febrer 8, 2019

Enllaços:

Spring Annotations
---------------

Spring AspectJ AOP implementation provides many annotations:

  @Aspect declares the class as aspect.
  @Pointcut declares the pointcut expression.

The annotations used to create advices are given below:

  @Before declares the before advice. It is applied before calling the actual method.
  @After declares the after advice. It is applied after calling the actual method and before returning result.
  @AfterReturning declares the after returning advice. It is applied after calling the actual method and before returning result. But you can get the result value in the advice.
  @Around declares the around advice. It is applied before and after calling the actual method.
  @AfterThrowing declares the throws advice. It is applied if actual method throws exception.


Exemple Spring @AfterReturning sense @PointCut
-----------------------------------------------
 
import org.aspectj.lang.JoinPoint; 
import org.aspectj.lang.annotation.AfterReturning; 
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect; 
 
@Aspect 
public class TrackOperation{ 
  @AfterReturning( 
       pointcut = "execution(* Operation.*(..))", 
       returning= "result") 
        
  public void myadvice(JoinPoint jp,Object result)//it is advice (after returning advice) 
  { 
    System.out.println("additional concern"); 
    System.out.println("Method Signature: " + jp.getSignature()); 
    System.out.println("Result in advice: "+result); 
    System.out.println("end of after returning advice..."); 
  } 
} 


Exemple amb @PointCut
---------------------
import org.aspectj.lang.JoinPoint; 
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect; 
import org.aspectj.lang.annotation.After; 
import org.aspectj.lang.annotation.Pointcut; 
 
@Aspect 
public class TrackOperation{ 
  @Pointcut("execution(* Operation.*(..))") 
  public void k(){}//pointcut name 
   
  @After("k()")//applying pointcut on after advice 
  public void myadvice(JoinPoint jp)//it is advice (after advice) 
  { 
    System.out.println("additional concern"); 
    //System.out.println("Method Signature: " + jp.getSignature()); 
  } 
} 


Exemple @Around
-----------------
@Aspect
public class MethodLogger {
 @Around("execution(* *(..)) && @annotation(Loggable)")
 public Object around(ProceedingJoinPoint point) {
  long start = System.currentTimeMillis();
  Object result = point.proceed();
  Logger.info(
   "#%s(%s): %s in %[msec]s",
   MethodSignature.class.cast(point.getSignature()).getMethod().getName(),
   point.getArgs(),
   result,
   System.currentTimeMillis() - start
  );
  return result;
 }
}


Example Eclipse AspectJ
---------------------

aspect ColorControl {
  pointcut CCClientCflow(ColorControllingClient client):
    cflow(call(* * (..)) && target(client));  // controla quan quan es fa qualsevol crida a client

  pointcut make(): call(FigureElement Figure.make*(..));  // controla quan executa qualsevol mètode make...() de Figure.java

  after (ColorControllingClient c) returning (FigureElement fe):
      make() && CCClientCflow(c) {
    fe.setColor(c.colorFor(fe));
  }
}


aspect ContextFilling {
  pointcut parse(JavaParser jp):
    call(* JavaParser.parse*(..))
    && target(jp)
    && !call(Stmt parseVarDec(boolean)); // var decs
                       // are tricky

  around(JavaParser jp) returns ASTObject: parse(jp) {
    Token beginToken = jp.peekToken();
    ASTObject ret = proceed(jp);
    if (ret != null) jp.addContext(ret, beginToken);
    return ret;
   }
}

Next Page »