SQLplus prettyprint

Si aneu al SQLplus i feu una query com

select * from all_tables;

Us acaba sortint una cosa illegible. Per solucionar-ho proveu

set pagesize 0
set wrap off
set linesize 60

Una altra solució molt interessant és exportar-ho a un fitxer html extern (out.html per exemple)

set pagesize 1000
set wrap off
SET MARKUP HTML ON
spool out.html

Hi ha moltes opcions per fer-ho més llegible:

https://docs.oracle.com/cd/A87860_01/doc/server.817/a82950/ch4.htm

Comparativa de llenguatges

Vist a http://rosettacode.org/wiki/Category:Programming_Tasks


main
  Java:  public MyClass { public static void main(String[] args) { System.out.println("hola"); } }
  C#:   using System; class MyClass { public static void Main() { Console.WriteLine("hola"); } }
  JS:   function f() { print("hola"); }  f()
  Python: def f():  print("hola")  if __name__ == "__main__":  f()
  Kotlin: fun main(args: Array<String>) { println("hola"); } 
  Scala: object MyObj extends App { def foo { println("hola"); } foo }

Biblioteques
  Java:  package a.b.c;  import a.b.c;
  C#:   using a.b.c;   namespace a.b.c { ... }
  JS:   const pali = require('../lib/palindrome');
  Kotlin: 
  Python: import doctest
  Scala: import org.scalacheck._


Strings
  Java:  String doubleQuotes = "\"\""; 
  C#:   string doubleQuotes = "\"\"";
  JS:   var doubleQuotes = "\"\""; var doubleQuotes = '""';
  Python: doubleQuotes = "\"\"";  doubleQuotes = '""';
  Kotlin: val doubleQuotes = "\"\"";
  Scala:  val doubleQuotes = "\"\""; 

Strings multiline
  Java:   String multiline = " ... \n ..."; 
  C#:    string doubleQuotes = @" ... ";
  JS:    var multiline = """ ... """;
  Python:  multiline = """ ... """; multiline =''' ... '''
  Kotlin:  val multiline = """ ... """;
  Scala:  val multiline = """ ... """;

Boolean
  Java:   (a && b) || (!c ^ d)
  C#:    (a && b) || (!c ^ d)
  JS:    (a && b) || (!c)
  Python:  (a and b) or (not c)
  Kotlin:  (a and b) or (!c xor d)  però també (a && b) || (!c ^d)
  Scala:  (a && b) || (!c)

Foreach
  Java:   for (String thing : things) { ... }
  C#:    foreach (string thing in things) { ... }
  JS:    for (var thing in things) { ... }
  Python:  for thing in things: 
  Kotlin:  for (thing : things) { ... }
  Scala:  for (thing <- things) { ... }

For
  Java:   for (int i=0; i< 4; i++) { ... }
  C#:    for (int i = 0; i < 5; i++) { ... }
  JS:    for (var i=0; i< 4; i++) { ... }  o range(5).forEach( func )
  Python:  for i in range(1,6): 
  Kotlin:  for (i in 1..4) { ... }  o (1..4).forEach { ... }
  Scala:  for (i <- 1 to 4) { ... }


While
  Tots:  while ( condicio ) { ... }
  Python: while n > 0 :


Try/catch
  Java: try { throw new Exception(); } catch (Exception e) { ... } finally { ... }
  C#:  try { throw new Exception(); } catch (Exception e) { ... } finally { ... }
  JS:  try { throw(new Exception()); } catch (e if e instanceof Exception) { ... } finally { ... }
  Python: try: ... raise Exception ... except Exception: ...
  Kotlin: try { throw Exception(); } catch (e : Exception) { ... } finally { ... }
  Scala: try { new Exception } catch { case e: Exception => ... }


String compare
  Java: str1.equals(str2)
  C#:  string.Compare( str1, str2 )
  JS:  str1 === str2
  Python: str1 == str2
  Kotlin: str1 == str2
  Scala: str1 == str2
  

Object ref compare
  Java: str1 == str2
  C#:  
  JS:
  Python:
  Kotlin: str1 === str2
  Scala: str1 eq str2

Arrays
  Java:  String[][] funny_matrix = new string[][]{ {"clowns", "are"} , {"not", "funny"} };
  C#:   string[,] funny_matrix = new string[2,2]{ {"clowns", "are"} , {"not", "funny"} };
  JS   var matrix = [["clowns", "are"] , ["not", "funny"]]
  Kotlin: var matrix = arrayOf( 1,2,3,4 );
  Python: matrix = [["clowns", "are"] , ["not", "funny"]]
  Scala: val b = Array("foo", "bar", "baz")  

Lists
  Java:
  C#:   List<int> list = new List<int>(); list.Add(10);  print(list[0]) ;
  JS:    
  Kotlin:
  Python: list = []  list.append(10)   list[0]Function
  Java: static double mult( double x, double y ) { return x*y; }
  C#:  static double mult( double x, double y ) { return x*y; }
  JS:  function mult(a, b) { return a*b; }
  Kotlin: fun mult(a: Int, b: Int): Int { return a * b }
  Python: def multiply(a, b): return a * b 
  Scala: def multiply(a: Int, b: Int) = a * b

Lambda Function
  Java: 
  C#:  Func<double, double, double> multiply = ((a,b) => a*b);
  JS:  var multiply = (a, b) => { return a * b };
  Kotlin:
  Python: multiply = lambda a, b: a * b
  Scala:
 
Paràmetres opcionals
  Java:  addWidget(AddWidgetParams.Builder("root").x(100).y(35).build());
  C#:   void AddWidget(string parent, float x = 0, float y = 0, string text = "Default"); 
       AddWidget("root", 320, 240, "First"); 
       AddWidget("root", text: "Footer", y: 400);
  JS:   function addWidget(parent, options) { opts = {}; opts.x = options.x || 0; opts.y = options.y || 1; opts.text = options.text || 'pork chops'}
       addWidget("root", {text: "lamb kebab", x: 3.14});
  Kotlin: fun someFunction(first: String, second: Int = 2, third: Double);
       someFunction("positional", 1, 2.0); 
       someFunction(first = "named", second = 1, third = 2.0)
  Python: def show_args(parent, text = 'default value', *posparam, **keyparam): ...
       show_args('POSITIONAL', 'OPTIONAL')
       show_args(text='OPTIONAL', parent='KEYWORD')
       show_args('POSITIONAL', 'OPTIOMAL', 'EXTRA1', 'EXTRA2', 'EXTRA3', kwa1='EXTRA', kwa2='KEYWORD', kwa3='ARGUMENTS')
  Scala: def add(x: Int, y: Int = 1) = x + y
       add(5)
       add(y=10, x=4)


Function in/out parameters
  C#:  void Foo(ref int Value) { Value += 1 } ; int p=1; Foo(ref p);
Classes

Java:
------------

 public class Being implements Serializable {
  public boolean isAlive() { return alive; } 
  public void setAlive(boolean alive) { alive= alive; } 
  private boolean alive;
 }
 
 public class Animal extends Being implements Serializable {
  public Animal() { }
 
  public Animal(long id, String name, boolean alive ) {
   Id = id;
   Name = name;
   Alive = alive;
  }
 
  public long getId() { retrun id; }
  public void setId(long id) { id= id; }

  public String getName() { return name; }
  public void setName(String name) { name=name; }

  long id;
  String name;
 
  public void print() { System.out.println( String.format("{0}, id={1} is {2}",
   Name, Id, Alive ? "alive" : "dead")); }
 }

 Animal animal= new Anima( 1, "starky", true );C#:
--------------


namespace Object_serialization
{
 [Serializable] public class Being
 {
  public bool Alive { get; set; }
 }
 
 [Serializable] public class Animal: Being
 {
  public Animal() { }
 
  public Animal(long id, string name, bool alive = true)
  {
   Id = id;
   Name = name;
   Alive = alive;
  }
 
  public long Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
 
  public void Print() { Console.WriteLine("{0}, id={1} is {2}",
   Name, Id, Alive ? "alive" : "dead"); }
 }
} 
 

Animal animal= new Animal( 1, "starky" )
Python:
------------------

class Entity:
	def __init__(self):
		self.name = "Entity"
	def printName(self):
		print self.name
 
class Person(Entity): #OldMan inherits from Entity
	def __init__(self): #override constructor
		self.name = "Cletus" 


instance1 = Person()
 
instance2 = Entity()Comparativa de llenguatges de programació

M’agradaria comparar els següents llenguatges

 • Java
 • Javascript
 • .Net
 • Python
 • Scala

M’agradaria fer una taula comparant coses bàsiques com

 • Assignació strings
 • Assignació númerica
 • Com es treballa amb taules
 • Com es treballa amb llistes
 • Bucles
 • Condicions
 • Com es treballa amb diccionaris
 • Com es fa el main()
 • Com es treballa amb classes

I amb coses més complexes com

 • Com es treballa amb Annotations / Decorations
 • Com se treballa amb SQL
 • Com es treballa amb aplicacions visuals
 • Com es treballa amb aplicacions web HTML
 • Com es treballa MVC
 • Expressions Lambda

Catalan numbers en Scala

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Scala. Vist a Rosetta code.


object Catalan {
 def factorial(n: BigInt) = BigInt(1).to(n).foldLeft(BigInt(1))(_ * _)
 def catalan(n: BigInt) = factorial(2 * n) / (factorial(n + 1) * factorial(n))
 
 def main(args: Array[String]) {
  for (n <- 0 to 15) {
   println("catalan(" + n + ") = " + catalan(n))
  }
 }
}

Catalan numbers en Python

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Python. Vist a Rosetta code.

from math import factorial
import functools
 
def memoize(func):
  cache = {}
  def memoized(key):
    # Returned, new, memoized version of decorated function
    if key not in cache:
      cache[key] = func(key)
    return cache[key]
  return functools.update_wrapper(memoized, func)
 
 
@memoize
def fact(n):
  return factorial(n)
 
def cat_direct(n):
  return fact(2*n) // fact(n + 1) // fact(n)
 
@memoize  
def catR1(n):
  return ( 1 if n == 0
       else sum( catR1(i) * catR1(n - 1 - i)
            for i in range(n) ) )
 
@memoize  
def catR2(n):
  return ( 1 if n == 0
       else ( ( 4 * n - 2 ) * catR2( n - 1) ) // ( n + 1 ) )
 
 
if __name__ == '__main__':
  def pr(results):
    fmt = '%-10s %-10s %-10s'
    print ((fmt % tuple(c.__name__ for c in defs)).upper())
    print (fmt % (('='*10,)*3))
    for r in zip(*results):
      print (fmt % r)
 
 
  defs = (cat_direct, catR1, catR2)
  results = [ tuple(c(i) for i in range(15)) for c in defs ]
  pr(results)

Catalan numbers en JS

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Javascript. Vist a Rosetta code.

function disp(x) {
	var e = document.createTextNode(x + '\n');
	document.getElementById('x').appendChild(e);
}
 
var fc = [], c2 = [], c3 = [];
function fact(n) { return fc[n] ? fc[n] : fc[n] = (n ? n * fact(n - 1) : 1); }
function cata1(n) { return Math.floor(fact(2 * n) / fact(n + 1) / fact(n) + .5); }
function cata2(n) {
	if (n == 0) return 1;
	if (!c2[n]) {
		var s = 0;
		for (var i = 0; i < n; i++) s += cata2(i) * cata2(n - i - 1);
		c2[n] = s;
	}
	return c2[n];
}
function cata3(n) {
	if (n == 0) return 1;
	return c3[n] ? c3[n] : c3[n] = (4 * n - 2) * cata3(n - 1) / (n + 1);
}
 
disp("    meth1  meth2  meth3");
for (var i = 0; i <= 15; i++)
	disp(i + '\t' + cata1(i) + '\t' + cata2(i) + '\t' + cata3(i));

Catalan numbers en Java

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Java. Vist a Rosetta code.


import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 
public class Catalan {
	private static final Map<Long, Double> facts = new HashMap<Long, Double>();
	private static final Map<Long, Double> catsI = new HashMap<Long, Double>();
	private static final Map<Long, Double> catsR1 = new HashMap<Long, Double>();
	private static final Map<Long, Double> catsR2 = new HashMap<Long, Double>();
 
	static{//pre-load the memoization maps with some answers 
		facts.put(0L, 1D);
		facts.put(1L, 1D);
		facts.put(2L, 2D);
 
		catsI.put(0L, 1D);
		catsR1.put(0L, 1D);
		catsR2.put(0L, 1D);
	}
 
	private static double fact(long n){
		if(facts.containsKey(n)){
			return facts.get(n);
		}
		double fact = 1;
		for(long i = 2; i <= n; i++){
			fact *= i; //could be further optimized, but it would probably be ugly
		}
		facts.put(n, fact);
		return fact;
	}
 
	private static double catI(long n){
		if(!catsI.containsKey(n)){
			catsI.put(n, fact(2 * n)/(fact(n+1)*fact(n)));
		}
		return catsI.get(n);
	}
 
	private static double catR1(long n){
		if(catsR1.containsKey(n)){
			return catsR1.get(n);
		}
		double sum = 0;
		for(int i = 0; i < n; i++){
			sum += catR1(i) * catR1(n - 1 - i);
		}
		catsR1.put(n, sum);
		return sum;
	}
 
	private static double catR2(long n){
		if(!catsR2.containsKey(n)){
			catsR2.put(n, ((2.0*(2*(n-1) + 1))/(n + 1)) * catR2(n-1));
		}
		return catsR2.get(n);
	}
 
	public static void main(String[] args){
		for(int i = 0; i <= 15; i++){
			System.out.println(catI(i));
			System.out.println(catR1(i));
			System.out.println(catR2(i));
		}
	}
}

JUnit5 Jupiter

AnnotationDescription
@TestDenotes that a method is a test method. Unlike JUnit 4’s @Test annotation
@ParameterizedTestDenotes that a method is a parameterized test.
@RepeatedTestDenotes that a method is a test template for a repeated test.
@TestFactoryDenotes that a method is a test factory for dynamic tests.
@TestTemplateDenotes that a method is a template for test cases designed to be invoked multiple times depending on the number of invocation contexts returned by the registered providers. Such methods are inherited unless they are overridden.
@TestMethodOrderUsed to configure the test method execution order for the annotated test class; similar to JUnit 4’s @FixMethodOrder. Such annotations are inherited.
@TestInstanceUsed to configure the test instance lifecycle for the annotated test class. Such annotations are inherited.
@DisplayNameDeclares a custom display name for the test class or test method.
@DisplayNameGenerationDeclares a custom display name generator for the test class.
@BeforeEachAnalogous to JUnit 4’s @Before.
@AfterEachAnalogous to JUnit 4’s @After.
@BeforeAllAnalogous to JUnit 4’s @BeforeClass.
@AfterAllAnalogous to JUnit 4’s @AfterClass.
@NestedDenotes that the annotated class is a non-static nested test class. @BeforeAll and @AfterAll methods cannot be used directly in a @Nested test class unless the “per-class” test instance lifecycle is used. Such annotations are not inherited.
@TagUsed to declare tags for filtering tests, either at the class or method level; analogous to test groups in TestNG or Categories in JUnit 4. Such annotations are inherited at the class level but not at the method level.
@DisabledAnalogous to JUnit 4’s @Ignore.
@ExtendWithUsed to register extensions declaratively. Such annotations are inherited.
@RegisterExtensionUsed to register extensions programmatically via fields. Such fields are inherited unless they are shadowed.
@TempDirUsed to supply a temporary directory via field injection or parameter injection in a lifecycle method or test method; located in the org.junit.jupiter.api.io package.
Exemples
---------------
import java.lang.reflect.Method;

import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.DisplayNameGeneration;
import org.junit.jupiter.api.DisplayNameGenerator;
import org.junit.jupiter.api.Nested;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.params.ParameterizedTest;
import org.junit.jupiter.params.provider.ValueSource;

class DisplayNameGeneratorDemo {

  @Nested
  @DisplayNameGeneration(DisplayNameGenerator.ReplaceUnderscores.class)
  class A_year_is_not_supported {

    @Test
    void if_it_is_zero() {
    }

    @DisplayName("A negative value for year is not supported by the leap year computation.")
    @ParameterizedTest(name = "For example, year {0} is not supported.")
    @ValueSource(ints = { -1, -4 })
    void if_it_is_negative(int year) {
    }

  }

  @Nested
  @DisplayNameGeneration(IndicativeSentences.class)
  class A_year_is_a_leap_year {

    @Test
    void if_it_is_divisible_by_4_but_not_by_100() {
    }

    @ParameterizedTest(name = "Year {0} is a leap year.")
    @ValueSource(ints = { 2016, 2020, 2048 })
    void if_it_is_one_of_the_following_years(int year) {
    }

  }

  static class IndicativeSentences extends DisplayNameGenerator.ReplaceUnderscores {

    @Override
    public String generateDisplayNameForClass(Class<?> testClass) {
      return super.generateDisplayNameForClass(testClass);
    }

    @Override
    public String generateDisplayNameForNestedClass(Class<?> nestedClass) {
      return super.generateDisplayNameForNestedClass(nestedClass) + "...";
    }

    @Override
    public String generateDisplayNameForMethod(Class<?> testClass, Method testMethod) {
      String name = testClass.getSimpleName() + ' ' + testMethod.getName();
      return name.replace('_', ' ') + '.';
    }

  }

}
import static java.time.Duration.ofMillis;
import static java.time.Duration.ofMinutes;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertAll;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertThrows;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTimeout;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTimeoutPreemptively;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;

import example.domain.Person;
import example.util.Calculator;

import org.junit.jupiter.api.Test;

class AssertionsDemo {

  private final Calculator calculator = new Calculator();

  private final Person person = new Person("Jane", "Doe");

  @Test
  void standardAssertions() {
    assertEquals(2, calculator.add(1, 1));
    assertEquals(4, calculator.multiply(2, 2),
        "The optional failure message is now the last parameter");
    assertTrue('a' < 'b', () -> "Assertion messages can be lazily evaluated -- "
        + "to avoid constructing complex messages unnecessarily.");
  }

  @Test
  void dependentAssertions() {
    // Within a code block, if an assertion fails the
    // subsequent code in the same block will be skipped.
    assertAll("properties",
      () -> {
        String firstName = person.getFirstName();
        assertNotNull(firstName);

        // Executed only if the previous assertion is valid.
        assertAll("first name",
          () -> assertTrue(firstName.startsWith("J")),
          () -> assertTrue(firstName.endsWith("e"))
        );
      },
      () -> {
        // Grouped assertion, so processed independently
        // of results of first name assertions.
        String lastName = person.getLastName();
        assertNotNull(lastName);

        // Executed only if the previous assertion is valid.
        assertAll("last name",
          () -> assertTrue(lastName.startsWith("D")),
          () -> assertTrue(lastName.endsWith("e"))
        );
      }
    );
  }

  @Test
  void timeoutNotExceededWithResult() {
    // The following assertion succeeds, and returns the supplied object.
    String actualResult = assertTimeout(ofMinutes(2), () -> {
      return "a result";
    });
    assertEquals("a result", actualResult);
  }

  @Test
  void timeoutExceeded() {
    // The following assertion fails with an error message similar to:
    // execution exceeded timeout of 10 ms by 91 ms
    assertTimeout(ofMillis(10), () -> {
      // Simulate task that takes more than 10 ms.
      Thread.sleep(100);
    });
  }


  private static String greeting() {
    return "Hello, World!";
  }
}
@Test
@EnabledOnOs({ LINUX, MAC })
void onLinuxOrMac() {
  // ...
}

@Test
@EnabledOnJre({ JAVA_9, JAVA_10 })
void onJava9Or10() {
  // ...
}

@Test
@DisabledIfEnvironmentVariable(named = "ENV", matches = ".*development.*")
void notOnDeveloperWorkstation() {
  // ...
}

@Test
@EnabledIfSystemProperty(named = "os.arch", matches = ".*64.*")
void onlyOn64BitArchitectures() {
  // ...
}

Més informació: https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/

AspectJ

Enllaços:

Spring Annotations
---------------

Spring AspectJ AOP implementation provides many annotations:

  @Aspect declares the class as aspect.
  @Pointcut declares the pointcut expression.

The annotations used to create advices are given below:

  @Before declares the before advice. It is applied before calling the actual method.
  @After declares the after advice. It is applied after calling the actual method and before returning result.
  @AfterReturning declares the after returning advice. It is applied after calling the actual method and before returning result. But you can get the result value in the advice.
  @Around declares the around advice. It is applied before and after calling the actual method.
  @AfterThrowing declares the throws advice. It is applied if actual method throws exception.


Exemple Spring @AfterReturning sense @PointCut
-----------------------------------------------
 
import org.aspectj.lang.JoinPoint; 
import org.aspectj.lang.annotation.AfterReturning; 
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect; 
 
@Aspect 
public class TrackOperation{ 
  @AfterReturning( 
       pointcut = "execution(* Operation.*(..))", 
       returning= "result") 
        
  public void myadvice(JoinPoint jp,Object result)//it is advice (after returning advice) 
  { 
    System.out.println("additional concern"); 
    System.out.println("Method Signature: " + jp.getSignature()); 
    System.out.println("Result in advice: "+result); 
    System.out.println("end of after returning advice..."); 
  } 
} 


Exemple amb @PointCut
---------------------
import org.aspectj.lang.JoinPoint; 
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect; 
import org.aspectj.lang.annotation.After; 
import org.aspectj.lang.annotation.Pointcut; 
 
@Aspect 
public class TrackOperation{ 
  @Pointcut("execution(* Operation.*(..))") 
  public void k(){}//pointcut name 
   
  @After("k()")//applying pointcut on after advice 
  public void myadvice(JoinPoint jp)//it is advice (after advice) 
  { 
    System.out.println("additional concern"); 
    //System.out.println("Method Signature: " + jp.getSignature()); 
  } 
} 


Exemple @Around
-----------------
@Aspect
public class MethodLogger {
 @Around("execution(* *(..)) && @annotation(Loggable)")
 public Object around(ProceedingJoinPoint point) {
  long start = System.currentTimeMillis();
  Object result = point.proceed();
  Logger.info(
   "#%s(%s): %s in %[msec]s",
   MethodSignature.class.cast(point.getSignature()).getMethod().getName(),
   point.getArgs(),
   result,
   System.currentTimeMillis() - start
  );
  return result;
 }
}


Example Eclipse AspectJ
---------------------

aspect ColorControl {
  pointcut CCClientCflow(ColorControllingClient client):
    cflow(call(* * (..)) && target(client));  // controla quan quan es fa qualsevol crida a client

  pointcut make(): call(FigureElement Figure.make*(..));  // controla quan executa qualsevol mètode make...() de Figure.java

  after (ColorControllingClient c) returning (FigureElement fe):
      make() && CCClientCflow(c) {
    fe.setColor(c.colorFor(fe));
  }
}


aspect ContextFilling {
  pointcut parse(JavaParser jp):
    call(* JavaParser.parse*(..))
    && target(jp)
    && !call(Stmt parseVarDec(boolean)); // var decs
                       // are tricky

  around(JavaParser jp) returns ASTObject: parse(jp) {
    Token beginToken = jp.peekToken();
    ASTObject ret = proceed(jp);
    if (ret != null) jp.addContext(ret, beginToken);
    return ret;
   }
}

Reactive Java

Reactive té a veure com optimitzar la gestió de cues de treball. Intentant minimitzar la interdependència de threads i evitar bloquejos.

Generació 0 :

Quan java feia servir callbacsk de l’estil addXXXListener(…) en Swing, AWT, Android, …

Generació 1:

Rx.NET, REactive4Java, RxJava, IObservable / IObserver. La implementació no suportava massa càrrega quan el consumidor tardava massa en processar.

Generació 2:

Per millorar l’eficiència s’inclou isUnsubscribed() i lift().

Generació 3:

Es crea l’especificació Reactive-Streams per fer compatible les implementacions.

Apareix RxJava 2, Project Reactor, Akka-Streams.

Generació 4:

S’inclou un optimitzador operator-fusion.

Apareix la implementació Fluent.

Més informació: https://akarnokd.blogspot.com/2016/03/operator-fusion-part-1.html

←Older